10/11/2010

Oferta Szkoły Podstawowej Nr 15

Posted in OD DYREKCJI, Oferta szkoły @ 6:33 pm - autor: radasp15

Szkoła Podstawowa Nr 15 od wielu lat rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów. Zorganizowany został system zindywidualizowanej pomocy dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Mają oni możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. W szkole nauczany jest język obcy. Język angielski w klasach I-III w ramach godzin obowiązkowych, w klasach IV-VI jako przedmiot obowiązkowy oraz zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach informatyki. Także uczniowie klas I-III w ramach koła komputerowego, prowadzonego przez specjalistę z kształcenia zintegrowanego. Od klasy IV organizowane są wyjazdy na basen pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w:

– konkursach przedmiotowych z języka polskiego, angielskiego, historii, matematyki, przyrody organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

– konkursach międzyszkolnych organizowanych przez placówki oświatowe, krośnieńskie biblioteki, domy kultury,

– wojewódzkich, ogólnopolskich,

– uczestniczą w zawodach sportowych na szczeblu powiatu, regionu i województwa.

Szkoła dysponuje także dobrze wyposażoną:

– stołówką,

– świetlicą, w której uczniowie mają zapewnioną opiekę po skończonych lekcjach,

– gabinetem stomatologii i higieny szkolnej.

Szkoła organizuje imprezy środowiskowe: Dzień Samorządności, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Święto Wiosny, Święto Ziemi oraz, wspólnie z Rodzicami, coroczne Festyny Rodzinne. Są to imprezy o charakterze otwartym, integrujące środowisko lokalne.

Szkoła od lat współpracuje z Osiedlowym Przedszkolem Nr 8. Nawiązana współpraca ma na celu zintegrować dzieci 6-letnie i 7-letnie, przyczynić się do złagodzenie progu szkolnego pomiędzy przedszkolem, a szkołą, dać szansę w naturalny i atrakcyjny sposób pożegnać przedszkole, a powitać szkołę. Ponadto placówka każdego roku włącza się do organizowanych na terenie miasta imprez – bierze udział w grudniowych „Mikołajkach teatralnych”, wiosennej akcji charytatywnej pod hasłem „Pola nadziei.”