11/01/2011

Regulamin Rady Rodziców

Posted in O RADZIE RODZICÓW, Regulamin Rady @ 6:18 pm - autor: radasp15

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Zakres i przedmiot działania

Rozdział III – Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców i do rad Oddziałowych

Rozdział IV – Zadania Rad Oddziałowych

Rozdział V – Zadania i kompetencje Rady Rodziców

Rozdział VI – Ogólne zasady działania Rady Rodziców

Rozdział VII – Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

Rozdział VIII – Tryb podejmowania uchwał

Rozdział IX – Dokumentowanie zebrań

Rozdział X – Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

Rozdział XI – Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców został ustalony na podstawie: art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły.

2.  Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie w kontaktach z: Organami Szkoły, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły, Samorządem Uczniowskim, instytucjami pozaszkolnymi i innymi, które mogą przyczynić się do wspierania Rady w działaniach zgodnych z niniejszym Regulaminem.

3.  Siedzibą Rady Rodziców jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno.

4.  Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę: zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

1.  Rada Rodziców współpracuje z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.  Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, prezentuje ich opinie związane z pracą szkoły. Aktywizuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowawczego szkoły.

3.  Rada Rodziców prowadzi działalność wspomagającą w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

do Rady Rodziców i do rad Oddziałowych

§ 3

1.  Kadencja Rady Rodziców i Rad Oddziałowych trwa jeden rok szkolny, przy czym ustępująca Rada Rodziców oraz Rada Oddziałowa działają do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowych.

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych:

1.  Termin pierwszego zebrania Rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor Szkoły.

2.  Wybory do Rady Oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza Wychowawca Oddziału.

3.  Podczas zebrań oddziałowych Rodzice wybierają Rady Oddziałowe. Rada Oddziałowa składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika.

4.  W wyborach do Rad Oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5.  Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

6.  Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

7.  Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1.   Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.   Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęcona wyborom do Rady Rodziców.

3.   W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4.   Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

5.   Wybory przedstawiciela do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców.

6.   Przedstawiciel Rady Oddziałowej reprezentuje daną Radę w Radzie Rodziców na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 6

1.    Członkostwo w Radzie Oddziałowej/Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

– ukończenia szkoły przez dziecko

– przeniesienia dziecka do innej szkoły

– zrzeczenia się członkostwa

– nieuczestniczenia w pracach Rady Oddziałowej/Rady Rodziców

– niewywiązywania się ze swoich obowiązków

– śmierci

2. Wygaśniecie członkostwa stwierdza właściwa Rada Oddziałowa/Rada Rodziców.

3. Na miejsce odwołanych członków Rady Oddziałowej/Rady Rodziców wybiera się nowych.

Rozdział IV

Zadania Rad Oddziałowych

§ 7

1.   Rada Oddziałowa może samodzielnie występować z wnioskami do: Dyrektora Szkoły, Nauczycieli oraz Rady Rodziców w sprawach istotnych dla uczniów.

2.   Rada Oddziałowa współdziała z Przewodniczącym Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

3.   Rada Oddziałowa może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Wychowawcy uczniów, organizować zebrania Rodziców.

§ 8

1 .  Pracami Rady Oddziałowej kieruje Przewodniczący.

2.   Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności:

a)  reprezentuje Rodziców uczniów danego Oddziału i Radę Oddziałową wobec innych podmiotów,

b)  utrzymuje stały kontakt z Wychowawcą uczniów,

c)  dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady Oddziałowej.

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 9

1.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności i działa na jego podstawie.

2.  Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek:

– Przewodniczącego Rady Rodziców

– trzech członków Zarządu Rady

– 1/3 członków pełnego składu Rady

poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.

§ 10

1.  Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

2.   W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 11

1.  Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:

a)  Dyrektora Szkoły,

b)  Rady Pedagogicznej

c)  Samorządu Uczniowskiego,

d)  organu prowadzącego szkołę,

e)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą

f)   innych podmiotów.

§ 12

1.  Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego.

2.  Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

3.  Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 13

1.  Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.  Program wychowawczy ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 14

1.  Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.  Program profilaktyki ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 15

1. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora Szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 16

1. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 17

1.  Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

2.   W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.

3.  Jeden Rodzic reprezentuje jedną Radę Oddziałową.

4.  Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera Przewodniczący Rady Rodziców z roku ubiegłego oraz przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku poprzednim w tym sprawozdanie finansowe.

5.  Przewodniczący, o którym mowa w §18, pkt. 4 przewodniczy zebraniu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Rodziców na bieżący rok szkolny. Dalszą część zebrania prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców wybrany na bieżący rok szkolny.

§ 18

1.  Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

2.  W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.  Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

4.  Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

5.  Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

6.  Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Rodziców.

7.  Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

8.  W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

9.  Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 19

1.  Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz Przewodniczącego, wybiera:

a)  Zastępcę Przewodniczącego,

b)  Skarbnika,

c)  Sekretarza,

2.  Wybory: Sekretarza, Skarbnika przeprowadza Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 20

1.  W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje się Prezydium Rady Rodziców.

2.  W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik oraz Sekretarz.

§ 21

1.  W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

2.  W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady Rodziców.

3.  Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

4.  Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 22

1.  Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

a)  reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

b)  kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

c)   przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,

d)  prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

e)  opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

f)   przekazywanie Dyrektorowi Szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

g)  podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

h)  monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

i)   informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

j)   podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.

2.  Zadania Zastępcy Przewodniczącego:

a)  prowadzenie zebrań Rady Rodziców pod nieobecność Przewodniczącego,

b)  współpraca z Przewodniczącym we wszystkich sprawach dotyczących działalności Rady Rodziców,

c)  zastępowanie Przewodniczącego w jego zadaniach.

3.  Zadania Sekretarza Rady Rodziców:

a)  zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

b)  opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

c)  organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

d)  protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

e)  prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

4.  Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

a)  prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

b)  sporządzanie sprawozdania finansowego Rady Rodziców

c)  wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

5.  Zadania Prezydium Rady Rodziców:

a)  bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,

b)  odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr,

c)  koordynowanie działalności Rad Oddziałowych rodziców,

d)  zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

e)  zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

f)   decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

g)   składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu Rodziców.

§ 23

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1.  Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a)  czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

b)  składania wniosków i projektów uchwał,

c)  udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców

d)  przeglądania wszystkich dokumentów dotyczących działalności Rady.

2.  Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a)  czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

b)  nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)  realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców,

d)  wydelegowanie swojego przedstawiciela z danej klasy w razie braku możliwości przybycia na zebranie.

3.  Nieobecny na zebraniu członek Rady Rodziców, zobowiązany jest do zapoznania się z protokołem i przyjętymi uchwałami.

§ 24

1.  Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.

2.  Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez Przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3.  Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.  Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć Przewodniczący.

5.  Propozycje zmian w porządku zebrania Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 25

1.  Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2.  Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3.  Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

a)  w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

b)  w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

4.  Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

5.  Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

§ 26

1.  Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2.  Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3.  W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4.  Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 27

1.  Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

2.  W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.  W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

§ 28

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 29

1. Z zebrania Rady Rodziców  sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 30

1.  Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2.  Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i Protokolant.

3.  Protokolantem zebrania jest Sekretarz Rady Rodziców.

4.  Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

a)  numer i datę zebrania,

b)  numery podjętych uchwał,

c)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d)  wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

e)  zatwierdzony porządek zebrania,

f)   stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

g)  przebieg zebrania,

h)  treść zgłoszonych wniosków,

i)   podjęte uchwały i wnioski,

j)   podpisy Przewodniczącego i Protokolanta.

§ 31

1.  Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

2.  Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.

3.  Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się na oddzielnej kartce i umieszcza w dokumentach Rady. W protokole wpisuje się jedynie wzmiankę o przyjętej uchwale wraz z jej numerem i krótkim opisem.

§ 32

1.  Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego oraz wszyscy Rodzice uczniów SP nr 15 w Krośnie.

2.  Miejscem przechowywania dokumentów Rady Rodziców jest sekretariat Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie.

§ 33

1.  Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

2.  Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3.  Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza Protokolant lub Przewodniczący.

§ 34

1.  Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 35

1.  Fundusze Rady Rodziców (FRR) pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

2.  Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

§36

1.  Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a)  poprawę bazy materialnej szkoły,

b)  wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

c)  imprezy szkolne,

d)  nagrody dla uczniów,

e)  obsługę finansową Rady Rodziców,

f)   pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

g)  pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

2.  Środki z FRR wydatkowane są zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków ustalanym na jednym z pierwszych w roku szkolnym zebraniu Rady. Preliminarz ten musi zawierać określenie głównych celów wydatków środków będących w dyspozycji Rady. Preliminarz umieszcza się na stronie internetowej Rady Rodziców.

3.  Rada Rodziców gromadzi swoje fundusze na rachunku bankowym. Do podejmowania środków finansowych z rachunku bankowego Rady Rodziców upoważnieni są:

a)  Przewodniczący,

b)  Zastępca Przewodniczącego

c)  Skarbnik.

4.  Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie ustala się na podstawie głosowania podczas zebrania Rady. W okresie pomiędzy zebraniami decyzje dotyczące wydatków może podejmować Prezydium Rady.

5.  Wysokość kwoty, do której Prezydium Rady Rodziców może podejmować decyzje finansowe, ustalana jest corocznie.

6.  Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane względem merytorycznym i formalnym.

7.  Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

a)  Dyrektor Szkoły,

b)  Wychowawcy klas,

c)  Nauczyciele

d)  Rady Oddziałowe,

e)  Samorząd Uczniowski.

§ 37

1.  Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym Skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie finansowe Rady Rodziców.

2.  Członkowie Rady Rodziców przekazują Rodzicom z danej klasy sprawozdanie finansowe na pierwszym zebraniu w następnym roku szkolnym.

3.  Sprawozdanie , o którym mowa w § 39 pkt. 1, publikowane jest na stronie internetowej Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 38

1. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta.

§ 39

1. Informacje o swojej działalności Rada Rodziców umieszcza na: tablicy ogłoszeń w szkole oraz na swojej stronie internetowej.

§ 40

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 13.12.2010 roku  i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

Krosno, 13.12.2010