14/11/2010

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

Posted in Skład Rady Rodziców - lata 2010/2011, 2011/2012 @ 8:19 pm - autor: radasp15

Prezydium Rady

Przewodnicząca – Małgorzata Sawicka, kl Vb

Zastępca – Jolanta Jucha, kl IIIc

Skarbnik – Barbara Michalik-Sołtys, kl IVb

Sekretarz – Beata Mazur, IIIb

Członkowie

Piotr Dębski, kl Ia

Elżbieta Grabowska, kl Ib

Paweł Bęben, kl Ic

Paulina Jamróg, kl IIa

Agnieszka Woźniak, kl IIb

Beata Dębska, kl IIc

Dorota Gładysz, kl IIIa

Marta Kustroń, kl IVa

Aneta Niżnik, kl IVc

Teresa Michałowska, kl Va

Małgorzata Pucuła, kl VIa

Nina Habrat, kl VIb

 

Działalność i kompetencje Rady Rodziców określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami.

Plan działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

Posted in Plan działania z roku szkolnego 2010/2011 @ 8:16 pm - autor: radasp15

W dniu 8.11.2010 odbyło się drugie, w tym roku szkolnym, zebranie Rady Rodziców.  Podczas zebrania ustalono zakres prac i wydatków Rady na rok szkolny 2010/2011.

Postanowiono, że Rada będzie finansować – współfinansować następujące przedsięwzięcia:

1. Nagrody w konkursach międzyszkolnych, których organizatorem jest nasza szkoła:

– „Jestem z Krosna” – interdyscyplinarny konkurs dla klas III

– „Festiwal piosenki angielskiej” – konkurs dla klas I-VI

– „Młody Reporter” – konkurs dziennikarski dla klas IV-VI

Konkursy te organizowane są w naszej szkole od kilku lat i promują ją na terenie miasta. Więcej na temat tych konkursów mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej szkoły.

2. Zabawę karnawałową dla klas I-III i klas IV-VI: są to dwie odrębne zabawy: dla klas I-III – bal przebierańców, dla klas IV-VI – dyskoteka. Rada Rodziców finansuje oprawę  muzyczną obydwu zabaw.

3. Doposażenie biblioteki szkolnej: zakup lektur szkolnych oraz innych ciekawych książek. Obecnie, po zmianie podstawy programowej, brak jest niektórych lektur. Ponadto warto byłoby również zakupić książki, które są popularne wśród dzieci, a których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach.

4. Naprawę szkolnego radiowęzła: w szkole istnieje radiowęzeł starego typu. Jest on obecnie nieczynny, naprawienie go niewątpliwie usprawniłoby przekazywanie informacji od: Dyrekcji, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz byłoby nieocenionym narzędziem komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Podczas zebrań w Państwa klasach przedstawiciele Rady Rodziców pytali o to, kto z Rodziców jest w stanie dokonać wstępnego przeglądu radiowęzła. Miło mi poinformować, iż bezpośrednio po zebraniu zgłosił się jeden z Rodziców i zaoferował pomoc w tym zakresie. Bardzo dziękujemy!

5. Spotkania z podróżnikiem: takie spotkania organizowane są corocznie dla klas IV-VI. W ubiegłym roku, dzięki podróżnikowi panu Grzegorzowi Chachurze,  dzieci poznały Maroko. Relacja ze spotkania podróżnikiem była umieszczona na stronie internetowej szkoły. Więcej o Panu Chachurze i jego podróżach można przeczytać na stronie: http://www.trzask.pl

6. Dyplomy ukończenia szkoły dla klas VI

7. Zakup środków czystości: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie – nastąpi to w przypadku, gdyby wyczerpały się budżetowe środki szkoły. Jednocześnie przyłączamy się do apelu Dyrekcji szkoły, aby uczulić dzieci na racjonalne korzystanie z ww. środków.

8. Nagrody na koniec roku szkolnego: dla klas I-III zostaną przyznane dofinansowania w wysokości 100 zł dla każdej klasy – jak pokazuje praktyka w klasach młodszych wszystkie dzieci dostają na koniec roku szkolnego drobne upominki. W klasach IV-VI będą finansowane nagrody – książki – za dobre wyniki w nauce, w sporcie i inne. Coroczne finansowanie nagród na koniec roku szkolnego wzbudzało sporo emocji. Niestety, w budżecie szkoły nie ma środków na ten cel, a niewątpliwie ciężka praca naszych dzieci powinna być doceniona i nagrodzona. Już w roku ubiegłym, na ostatnim zebraniu Rady Rodziców, postanowiono, iż nagrody na koniec roku szkolnego będą finansowane z dochodu uzyskanego podczas Festynu Rodzinnego. W tym roku podtrzymano to postanowienie.

Realizacja powyższych zadań zależy wyłącznie od wysokości zebranej składki. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować każde z nich i tym samym sprawić, że szkoła będzie bardziej atrakcyjna dla naszych dzieci. Ponadto Rada Rodziców będzie przekazywać środki również na inne cele, które nie zostały wymienione powyżej, jeżeli będą zgodne z Regulaminem Rady Rodziców i będą w zakresie możliwości finansowych.

Do 30 czerwca 2011 roku na stronie internetowej Rady zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011, tak aby każdy z Państwa mógł się z nim zapoznać.

Oprócz finansowania powyższych zadań Rada  Rodziców będzie, jak co roku, współorganizatorem Festynu Rodzinnego. Ponadto priorytetem działalności Rady, w tym roku szkolnym, będzie działalność na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Już w czerwcu w 2010 roku, z inicjatywy naszej Rady, skierowano wraz z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 4 oraz Radą Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego, wspólne pismo do Prezydenta Miasta Krosna. Prosiliśmy w nim między innymi o: remont chodnika przy ulicy Kisielewskiego (wzdłuż domów prywatnych oraz wzdłuż ogrodzenia szkoły), o wykonanie parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły (w miejsce zieleńca ogrodzonego słupkami) oraz o umieszczenie progów zwalniających przy przejściu dla pieszych przy szkole. Jak Państwo zauważyli, wykonano remont części chodnika oraz parking przy ogrodzeniu szkoły. Dalszy zakres prac, ze względu na ograniczone środki finansowe, został przeniesiony na czas późniejszy. Kolejne pismo zostało skierowane do Prezesa Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zwrócono się w nim o wykonanie schodów wraz z barierką przy furtce prowadzącej na teren szkoły – w sąsiedztwie bloku przy ul. Batorego 29. Decyzja o wykonaniu schodów nie została jeszcze ostatecznie podjęta.

Ponadto Rada Rodziców zajmie się poprawą bezpieczeństwa w drodze do szkoły, dzieci przychodzących z ulicy Żwirki i Wigury. Wystąpimy z pismem do Prezydenta Miasta Krosna z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Batorego w miejscu, w którym dzieci dochodzące z ulicy Żwirki i Wigury przechodzą na drugą stronę ulicy. Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa dzieci przychodzących z tamtego rejonu. W tym celu prosimy o wysłanie informacji przez zakładkę  „Kontakty” lub o przedstawienie uwag przedstawicielom Rady Rodziców w Państwa klasach. Omówienie tej sprawy będzie miało miejsce na zebraniu Rady Rodziców, które odbędzie się 13.12.2010 o godzinie 16.00 na stołówce szkolnej.

Z poważaniem

Małgorzata Sawicka

Przewodnicząca Rady Rodziców

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2010/2011

Posted in AKTUALNOŚCI @ 7:36 pm - autor: radasp15

Informujemy, że po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zostały ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym. Są to następujące dni:

12 listopada 2010 r. – piątek

7 stycznia 2011 r. – piątek

5 kwietnia 2011 r. – wtorek

2 maja 2011 r. – poniedziałek

21 czerwca 2011 r. – wtorek

Organizować będziemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dla uczniów, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

Informacja pochodzi ze strony szkoły.

10/11/2010

Posted in OD DYREKCJI, Podziękowania @ 8:14 pm - autor: radasp15

Szanowni Państwo!
W imieniu nauczycieli SP 15 bardzo dziękuję za wszystkie życzenia i serdeczne słowa skierowane do nas w Dniu Nauczyciela.
Bardzo nas cieszy, że powstała ta strona, która – mam nadzieję – pozwoli zacieśnić naszą współpracę, usprawni przepływ informacji.
Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy dotychczas angażowali się w życie szkoły. Nie ukrywam, że nadal bardzo liczymy na pomoc i współpracę obecnej Rady Rodziców, która zapowiada się obiecująco.

Jolanta Gębarowska – Dyrektor MZS Nr 4

Zajęcia pozalekcyjne

Posted in OD DYREKCJI, Zajęcia pozalekcyjne @ 6:56 pm - autor: radasp15

Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji ponad 50 form działalności pozalekcyjnej, które prowadzą nauczyciele różnych specjalności.

Wykaz zajęć dodatkowych

–          koła języków obcych,

–          koła matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne,

–          zajęcia wyrównawcze (klasy I-III, klasy IV-VI),

–          koła komputerowe,

–          koło informatyczno – techniczne,

–          koło aktywności twórczej,

–          koło dziennikarskie,

–          koło teatralno – recytatorskie,

–          zajęcia językowo-teatralne,

–          koła plastyczne,

–          koło o tematyce historycznej,

–          koło o tematyce regionalnej,

–          koło taneczne,

–          koło Caritas,

–          zespół wokalno-muzyczny „Piętnastka”,

–          zajęcia SKS koszykówka,

–          zajęcia judo, unihokeja,

–          zajęcia piłki nożnej.

W wyżej wymienionych zajęciach uczestniczy ponad 500 uczniów. To bardzo dobry wynik zważywszy, że w naszej szkole uczy się 361 uczniów. Warto też dodać, że każdy nauczyciel przeznacza na działalność pozalekcyjną z uczniami około 2-3 godzin tygodniowo.

Innowacje pedagogiczne

Posted in Innowacje pedagogiczne, OD DYREKCJI @ 6:38 pm - autor: radasp15

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2010/2011:

 • „Książka źródłem wiedzy i przeżyć estetycznych” – p. A. Okowińska
 • „Zajęcia rozwijające zdolności ortograficzne – Zabawa z ortografią” – p. M. Kłapkowska
 • „Nasze Krosno i jego okolice” – p. A. Rysz
 • „Cztery pory roku w różnych technikach plastycznych z uwzględnieniem tradycji świątecznych regionu” –      p. U. Janowska
 • „Myślę, czuję, tworzę” – p. M. Prajzner
 • „Z przyrodą za pan brat” – p. I. Kuźnar
 • „Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej poprzez działania praktyczne” –  p. E. Grabowiec
 • „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie” – p. A. Menet
 • „Dysleksja a język angielski” – p. M.Guzik
 • „Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki”- p. D. Frydrych
 • Z koszykówką na co dzień” oraz „Tańczymy, tańczymy, tańczymy”– p. M. Chruściel
 • „ABC koszykówki” oraz „Żyj zdrowo na sportowo” –      p. M. Matras – Kociuba

Oferta Szkoły Podstawowej Nr 15

Posted in OD DYREKCJI, Oferta szkoły @ 6:33 pm - autor: radasp15

Szkoła Podstawowa Nr 15 od wielu lat rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów. Zorganizowany został system zindywidualizowanej pomocy dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Mają oni możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. W szkole nauczany jest język obcy. Język angielski w klasach I-III w ramach godzin obowiązkowych, w klasach IV-VI jako przedmiot obowiązkowy oraz zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach informatyki. Także uczniowie klas I-III w ramach koła komputerowego, prowadzonego przez specjalistę z kształcenia zintegrowanego. Od klasy IV organizowane są wyjazdy na basen pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w:

– konkursach przedmiotowych z języka polskiego, angielskiego, historii, matematyki, przyrody organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

– konkursach międzyszkolnych organizowanych przez placówki oświatowe, krośnieńskie biblioteki, domy kultury,

– wojewódzkich, ogólnopolskich,

– uczestniczą w zawodach sportowych na szczeblu powiatu, regionu i województwa.

Szkoła dysponuje także dobrze wyposażoną:

– stołówką,

– świetlicą, w której uczniowie mają zapewnioną opiekę po skończonych lekcjach,

– gabinetem stomatologii i higieny szkolnej.

Szkoła organizuje imprezy środowiskowe: Dzień Samorządności, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Święto Wiosny, Święto Ziemi oraz, wspólnie z Rodzicami, coroczne Festyny Rodzinne. Są to imprezy o charakterze otwartym, integrujące środowisko lokalne.

Szkoła od lat współpracuje z Osiedlowym Przedszkolem Nr 8. Nawiązana współpraca ma na celu zintegrować dzieci 6-letnie i 7-letnie, przyczynić się do złagodzenie progu szkolnego pomiędzy przedszkolem, a szkołą, dać szansę w naturalny i atrakcyjny sposób pożegnać przedszkole, a powitać szkołę. Ponadto placówka każdego roku włącza się do organizowanych na terenie miasta imprez – bierze udział w grudniowych „Mikołajkach teatralnych”, wiosennej akcji charytatywnej pod hasłem „Pola nadziei.”